Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke omgeving van de consument in het Platform, waartoe hij toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Ondernemer.

Dag: kalender dag.

Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie, op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Inloggegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie voor de consument en waarmee hij toegang krijgt tot het portal.

Ondernemer: de ondernemer

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen: Ondernemer en consument gezamenlijk.

Platform: de digitale omgeving die Ondernemer aan de Consument ter beschikking stelt en waar bestellingen kunnen worden geplaatst.

Privacy voorwaarden: hierin wordt uiteengezet welke persoonsgegevens de Ondernemer van de Consument kan verzamelen bij het gebruik van het Platform, de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, de beveiligingsmaatregelen en de rechten van de verantwoordelijke en betrokkene.

 

Artikel 2 Identiteit van de Ondernemer

Smartwares Europe

handelend onder de naam/namen: www.smartwaresgroup.com

Vestigingsadres & bezoekadres:
Smartwares Europe
Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 13 59 40 300
Bereikbaarheid: Op werkdagen van 08:30 uur tot en met 17:00 uur
E-mailadres: info@smartwaresgroup.com

KvK-nummer: 18035465
Btw-identificatienummer: NL800844312B01

Statutaire naam: Tristar Europe B.V

 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Ondernemer en consument.
  • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  • Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. De consument zal tijdig alle voor Ondernemer voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie verschaffen en medewerking verlenen.

 

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. e consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. s de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Artikel 9 Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Artikel 10 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 3. Als de consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, wordt hij door de ondernemer op de hoogte gebracht van de te late betaling en zal de ondernemer hem een langere periode van 14 dagen gunnen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

Artikel 12 Conformiteit en garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

 

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 14 Beëindiging en verlenging

 1. Ondernemer is gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:
  • de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
  • een partij haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of uitgesproken;
  • op (een deel van het) vermogen van de andere partij beslag is gelegd;
  • in het geval de andere partij niet meer in staat wordt geacht haar verplichtingen na te kunnen komen.
 2. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een termijn van ten minste 14 (veertien) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Indien de consument op het moment van ontbinding reeds prestaties inzake de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Ondernemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ondernemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen in het kader van de overeenkomst reeds is geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

 

Artikel 15 Account en Platform

 1. De Consument kan op het Platform een persoonlijk Account aanmaken.
 2. De Ondernemer verschaft de Consument na registratie, de Inloggegevens waarmee toegang wordt verkregen het Account op het Platform. De Consument verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht op het Account.
 3. De Inloggegevens en het gebruik van het Account en Platform de Diensten zijn strikt persoonlijk. De Consument is verplicht zijn Inloggegevens als strikt vertrouwelijk en geheim te behandelen.
 4. De Consument zal gepaste maatregelen nemen om verlies en/of misbruik van Inloggegevens te detecteren, te beperken of te voorkomen.
 5. Verlies of misbruik van de Inloggegevens en/of misbruik van het Account en/of Platform dient onverwijld gemeld te worden aan de Ondernemer. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies van Inloggegevens en/of het misbruik van Inloggegevens van de Consument door een derde.
 6. De Consument is aansprakelijk voor al het gebruik van het Account en Platform, waaronder het gebruik door degenen die hij toegang tot zijn Account heeft gegeven. De Consument vrijwaart de Ondernemer voor al het gebruik van het Account en Platform en alle claims van derden ter zake dit gebruik.
 7. De Ondernemer heeft het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen voor bepaalde of onbepaalde tijd het Account en/of Platform te sluiten en/of de toegang daartoe, of de functionaliteit daarvan geheel of gedeeltelijk te beperken, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Consument.
 8. De Ondernemer heeft te allen tijde het recht om het gebruiksrecht op het Account en/of Platform te beperken en/of te beëindigen en/of het Account en/of de Inloggegevens van de Consument te blokkeren, indien de Consument in strijd handelt met een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst.
 9. De Ondernemer garandeert niet dat het Account en/of Platform vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal functioneren.
 10. De Ondernemer garandeert niet dat het Account en/of Platform op ieder moment beschikbaar is en/of dat het Account en/of Platform steeds foutloos werkt.

 

 

Artikel 16 Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens

 1. De mogelijkheid bestaat dat de Ondernemer in het kader van de registratie en/of het gebruik van het Account en/of Platform en de overeenkomst persoonsgegevens van of verstrekt door de Consument, verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden verwerkt conform toepasselijke wet- en regelgeving, een en ander overeenkomstig de Privacy Voorwaarden van de Ondernemer, waarmee Klant zich akkoord verklaart bij de registratie voor een Account en de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand.
 3. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van de Ondernemer en die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn schriftelijk tot geheimhouding verplicht.

 

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op het Account en/of Platform en hetgeen voor het overige op grond van de Overeenkomst op afstand wordt geleverd, berusten uitsluitend bij de Ondernemer of haar licentiegevers.
 2. Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht, mag de Consument het Account en/of het Platform niet wijzigingen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen. Het is de Consument evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Platform te achterhalen of verkrijgen, alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.
 3. Het is de Ondernemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. Technische beveiligingen die door de Ondernemer zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd of ontweken.

 

 

Artikel 18 Klachtplicht bij geleverde producten

 1. Indien het geleverde product uit hoofde van de overeenkomst niet beantwoordt aan die overeenkomst, dient de consument Ondernemer hiervan binnen een bekwame tijd in kennis te stellen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. De kennisgeving is in ieder geval tijdig indien de consument Ondernemer binnen twee maanden na de ontdekking schriftelijk in kennis stelt.
 2. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de consument niet heeft voldaan aan de in artikel 18 genoemde klachtplicht.
 2. In geval van overmacht is Ondernemer niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt het bepaalde in artikel 20 van deze algemene voorwaarden verstaan.
 3. Ondernemer sluit haar aansprakelijkheid uit tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegelaten met betrekking tot de situatie dat het product schade veroorzaakt.
 4. Ondernemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product tenzij:
  • Ondernemer het product niet in het verkeer heeft gebracht;
  • het op grond van de omstandigheden aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
  • het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
  • het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Ondernemer het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
  • wat het product van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

 

Artikel 20 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Ondernemer heeft het recht om bij overmacht de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten.
 3. Indien de situatie van overmacht voortduurt voor een periode langer dan 90 (negentig) dagen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder jegens elkaar schadeplichtig te zijn. Al hetgeen reeds in het kader van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval afgerekend.

 

 

Artikel 21 Overdracht rechten en verplichtingen

 1. De consument is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Ondernemer. Het is Ondernemer toegestaan rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen. De consument is bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien Ondernemer haar rechten en verplichtingen aan een derde overdraagt.

 

 

Artikel 22 Voorwaarden Ingenico

 1. Ondernemer verstrekt aan consument de algemene voorwaarden van Ingenico. De consument verklaart dat hij akkoord is met de betalingsverrichting door Ingenico en tevens akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Ingenico die door Ondernemer zijn verstrekt.

 

 

Artikel 23 Diversen

 1. Indien enige bepaling in de overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Ondernemer zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Indien Ondernemer op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
 3. Bepalingen in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de overeenkomst.
 4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Contact

Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Nederland

Telefoon: +31 (0)13 59 40 300
E-mail: info@smartwaresgroup.com

Onze merken
 • Byron
 • Campart
 • Princess
 • Smartwares
 • Topcom
 • Tristar